นายศิระ วิสุทธิโกศล
ประธานกรรมการ
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2503
หมายเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพ สถ.2252 ภ.
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2528 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
นายพรชัย อุยะนันทน์
กรรมการผู้จัดการ
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2505
หมายเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพ สถ.1194 ส.
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2528 สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นายสุทัศน์ สุวรรณสินพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการ
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2504
หมายเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพ สย.4499
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2527 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2532 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(วิศวกรรมโครงสร้าง) (AIT)
ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY


นายศิริชัย รณเกียรติ
รองกรรมการผู้จัดการ
เกิดที่
กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2508
หมายเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพ สย.5868
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2530 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือ
พ.ศ.2539 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


นายศรีชัย รุจิรวัฒนกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
เกิดที่
จ.เพชรบูรณ์
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2513
หมายเลขทะเบียนประกอบวิชาชีพ วฟก.1076
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2536 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะผู้ร่วมงาน STAFF
 • สถาปนิก


 • นายวรวุฒิ วิชาชัย
  นายเฉลิมชัย รอดจันทร์ทอง
  นางสาวนุชภรณ์ อึ้งนภาธานินทร์
  นายวิศรุต บุญเรือน
  นางสาวชุติมา สรรค์ประสิทธิ์
  นางสาวปัทมาวรรณ ดำหยู่
  นายขวัญมงคล ลิ่มศิลา
  นายศุภชัย มีสัตย์ • วิศวกรโครงสร้าง


 • นางสาวอัญชลี พันนัทธี
  นายศุภชัย ขำดี
  นายพิสิฐชัย ออเขาย้อย
  นางสาวรัตนากร เบ็ญจพรกุลพงศ์ • วิศวกรไฟฟ้า


 • นายอามีน โยธาสมุทร
  นางสาวอาภาพร แนบบุญ
  นางสาวณัฐฐินันท์ แก้วแทนเมือง
  นายกฤษฎิ์ภูมิ วิเรขรัตน์
  นายสถาปวัฒน์ สมณะกิจ • วิศวกรสุขาภิบาล


 • นางสาวชุลีพร ใจหมั้น
  นางสาวกฤษณา ศรีสิทธิ์
  นางสาวชิสา สถานพงษ์
  นางสาวปาลวี สุวรรณราย
  นางสาวปนัดดา โคตรโนนกอก


 • ARCHITECT


 • WORAWUT WICHACHAI
  CHALREMCHAI RODCHANTHONG
  NUCHAPORN UNGNAPATHANIN
  WITSARUT BOONRUAN
  CHUTIMA SANPRASIT
  PHATTHAMAWAN DAMYOO
  KWANMONGKOL LIMSILA
  SUPPHACHAI MEESAT • STRUCTURE ENGINEER


 • AUNCHALEE PUNNUTTEE
  SUPACHAI KHAMDEE
  PISITCHAI ORKAOYOY
  RATTANAKORN BENCHAPORNKUNPONG • ELECTRICAL ENGINEER


 • AMEEN YOTHASMUTR
  ARPAPORN NABBOON
  NATTHINAN KAEWTANMAUNG
  KITSAPOOM WIRAKRANT
  SATAPAWAT SAMANAKIT • SANITARY ENGINEER


 • CHULEEPORN CHAIMAN
  KRITSANA SRISITH
  CHISA SATHANPONG
  PALAVEE SUWANNARAI
  PANADDA KOTNONKOK


   
   

    DESIGN CONSULTANT INTERIOR Building Inspection
  บริษัท เอ พลัส อี ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขที่ 244/3 ซอยลาดพร้าว 12 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 662 938 6338 โทรสาร 662 938 8313 http://www.aedc.co.th E-mail aedc@aedc.co.th